Điều khoản dịch vụ của người dùng

 1. Phạm vi thỏa thuận

Thỏa thuận đăng ký khách hàng này (“Thỏa thuận”) là giữa bạn và New Emigrant Inc., d/b/a “BorderHub” và điều chỉnh các dịch vụ do BorderHub (“Dịch vụ”) cung cấp, cụ thể là việc tạo điều kiện kết nối giữa những người di cư mới và các Nhà tư vấn nhập cư đã đăng ký và các nhà cung cấp dịch vụ khác (gọi chung là “Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép” và tất cả các dịch vụ sau đây gọi là “Dịch vụ được cấp phép”) và việc bạn sử dụng trang web tại www.BorderHub.ai (bao gồm tất cả các tên miền phụ) ( "Địa điểm"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Thỏa thuận này và xác nhận sự đồng ý của bạn với các điều khoản và điều kiện của BorderHub xuyên suốt.

Việc bạn gửi thông tin cá nhân thông qua Trang web hoặc việc sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào đều được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của BorderHub, các điều khoản được đưa vào Thỏa thuận này bằng cách tham chiếu. Nếu bạn mua bất kỳ Dịch vụ được cấp phép nào có sự đại diện của Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép, thì bạn thừa nhận và đồng ý rằng mối quan hệ hợp đồng duy nhất của bạn liên quan đến việc thực hiện các Dịch vụ được cấp phép đó sẽ là với Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép hiện hành và sẽ được điều chỉnh bởi một đại diện độc lập thỏa thuận với Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép đó.

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này trước khi truy cập hoặc sử dụng Trang web. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào của BorderHub, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa thuận này. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này và Chính sách quyền riêng tư, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ. Trang web và Dịch vụ dành cho người từ 18 tuổi trở lên sử dụng. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không được truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ.

Bất kỳ tính năng hoặc cập nhật mới nào cho Trang web đôi khi có thể được thêm vào phiên bản hiện tại của Trang web cũng phải tuân theo Thỏa thuận này. Bạn có thể xem lại phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào trên trang này. BorderHub có quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này bằng cách đăng các bản cập nhật và/hoặc thay đổi lên Trang web. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Trang web hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

 1. Mô tả dịch vụ; Không liên kết với các cơ quan chính phủ

BorderHub không được liên kết hoặc xác nhận bởi Cơ quan Nhập cư Tị nạn và Quốc tịch Canada (“IRCC”) hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ Canada nào. Tất cả IRCC và các biểu mẫu khác đều được IRCC và các cơ quan liên quan khác cung cấp miễn phí. Không bắt buộc phải sử dụng Trang web và Dịch vụ BorderHub để hoàn thành và gửi các biểu mẫu đó.

 

 1. Dịch vụ BorderHub

BORDERHUB KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY LUẬT HOẶC CƠ SỞ CẤP PHÉP HOẶC TƯ VẤN CÔNG DÂN VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI THAY THẾ CHO LỜI KHUYÊN CỦA MỘT ĐẠI DIỆN ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA NÓ KHÔNG NÊN nhầm lẫn với BẤT KỲ LOẠI HÌNH NHẬP CƯ, CÔNG DÂN HOẶC LỜI KHUYÊN PHÁP LÝ NÀO. ĐỒNG Ý CỦA BẠN VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY VÀ VIỆC TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ DỊCH VỤ CỦA BORDERHUB KHÔNG TẠO RA MỐI QUAN HỆ ĐẠI DIỆN- KHÁCH HÀNG ĐƯỢC CẤP PHÉP GIỮA BẠN VÀ BORDERHUB. NẾU BẠN MUA DỊCH VỤ CÓ SỰ ĐẠI DIỆN CỦA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP PHÉP, MỐI QUAN HỆ DUY NHẤT CỦA BẠN PHẢI LÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH BỞI THỎA THUẬN ĐẠI DIỆN HIỆN HÀNH. NẾU BẠN CÓ CÂU HỎI VỀ VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT HOẶC CẦN TƯ VẤN PHÁP LÝ BẠN NÊN THAM VẤN LUẬT SƯ HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP PHÉP KHÁC.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả thông tin được cung cấp qua Trang web chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích truyền đạt thông tin hoặc lời khuyên về quyền công dân hoặc nhập cư và BorderHub từ chối rõ ràng mọi tuyên bố hoặc bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy, tiền tệ hoặc tính phù hợp của thông tin đó. Cho bất kỳ mục đích nào. Trang web có thể chứa một số thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử có thể không cập nhật và được cung cấp chỉ để bạn tham khảo. BorderHub có quyền sửa đổi nội dung của Trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó vào bất kỳ lúc nào nhưng không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên Trang web. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm giám sát các thay đổi đối với Trang web.

 1. Tài khoản và thông tin

4.1. Tài khoản BorderHub của bạn.

Để truy cập và sử dụng một số khía cạnh của Trang web và Dịch vụ, bạn sẽ được yêu cầu tạo một tài khoản (“Tài khoản”) và thiết lập tên người dùng và mật khẩu. Nếu bạn tạo Tài khoản, bạn đồng ý chỉ gửi thông tin chính xác về bản thân và luôn cập nhật thông tin bạn gửi. Bạn đồng ý cập nhật kịp thời Tài khoản của mình và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email, số thẻ tín dụng cũng như ngày hết hạn để BorderHub có thể hoàn tất các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần. BorderHub không chịu trách nhiệm xác minh thông tin của bạn cũng như không chịu bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do bạn cung cấp thông tin không chính xác hoặc nhầm lẫn. Thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của bạn ngay lập tức. Bạn đồng ý không mạo danh bất kỳ ai khác. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật và bảo mật tên người dùng và mật khẩu của mình và bạn đồng ý không ủy quyền cho bất kỳ ai khác sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hành động được thực hiện trong tài khoản của mình. Bạn đồng ý thông báo kịp thời cho BorderHub trong trường hợp bạn biết về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với tài khoản của mình. Bằng cách tạo Tài khoản, bạn đồng ý rằng bạn có thể nhận thông tin liên lạc điện tử từ BorderHub và các chi nhánh của nó, bao gồm các ưu đãi, bản tin, thông báo tài khoản và cập nhật. Nếu bất cứ lúc nào bạn không còn muốn nhận các thông tin liên lạc điện tử như vậy nữa, bạn có thể chọn không tham gia bằng cách nhấp vào liên kết được chỉ định trong thông tin liên lạc.
 
 BorderHub không đảm bảo về thời gian lưu giữ bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trong Tài khoản của bạn và có quyền xóa thông tin đó bất cứ lúc nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm duy trì bản sao lưu đầy đủ các thông tin đó.

 1. Truy cập và sử dụng trang web và dịch vụ

5.1. Cấp giấy phép cho bạn.

Với điều kiện bạn tuân thủ đầy đủ các quy định của Thỏa thuận này, bạn được cấp giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ để chỉ sử dụng Trang web theo cách được BorderHub ủy quyền và dự định. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này đều được BorderHub bảo lưu. Việc bán lại hoặc phân phối quyền truy cập vào Trang web, bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bất kỳ tài liệu nào có sẵn trên Trang web mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của BorderHub đều bị nghiêm cấm. Tất cả các tài liệu đó chỉ được phép sử dụng cho mục đích cá nhân của bạn.

5.2. Hạn chế về quyền truy cập và sử dụng trang web và dịch vụ của bạn.
 Liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ, bạn bị cấm:

 •  Truy cập dữ liệu không dành cho bạn hoặc đăng nhập vào máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập;
 •  Sử dụng bất kỳ công cụ, phần mềm, công cụ, tác nhân hoặc thiết bị hoặc cơ chế nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở trình duyệt, trình thu thập dữ liệu, rô-bốt, hình đại diện hoặc tác nhân thông minh) để truy cập, điều hướng hoặc tìm kiếm Trang web, ngoài các trình duyệt web thường có sẵn của bên thứ ba (ví dụ: Mozilla Firefox, Google Chrome và Microsoft Explorer); hoặc hành vi can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Trang web hoặc bất kỳ hoạt động nào đang được tiến hành trên Trang web;
 •  Cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng BorderHub hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không có sự cho phép thích hợp;
 •  Cố gắng can thiệp vào dịch vụ của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn bằng cách gửi vi-rút đến Trang web hoặc thông qua Dịch vụ, làm quá tải, “làm ngập”, “gửi thư rác”, “gửi bom thư” hoặc “sự cố” ;
 •  Gửi tin nhắn không theo yêu cầu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chương trình khuyến mãi và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ email nào của công ty BorderHub hoặc email của người dùng;
 •  Giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP/IP nào hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc bài đăng nhóm tin nào;
 •  Sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, tái tạo, kỹ thuật đảo ngược, dịch ngược, tháo rời hoặc chuẩn bị các tác phẩm phái sinh từ phần mềm BorderHub, Nội dung BorderHub hoặc Nội dung người dùng không phải của riêng bạn;
 •  Phân phối vi-rút, mã độc, phần mềm độc hại hoặc bất kỳ công nghệ nào khác có thể gây hại cho BorderHub, Trang web, Dịch vụ hoặc người dùng;
 •  Vi phạm hoặc lách luật mọi luật, quy định hiện hành hoặc các biện pháp kỹ thuật, biện pháp bảo mật hoặc chính sách của BorderHub;
 •  Vi phạm, vi phạm hoặc vi phạm các quyền của BorderHub hoặc bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bản quyền, quyền thương hiệu, quyền sáng chế, quyền bí mật thương mại, quyền công khai hoặc nhân cách, quyền nhân thân hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác;
 • Gửi lên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ bất kỳ tài liệu hoặc nội dung người dùng sai lệch, không chính xác, gây hiểu lầm, lừa đảo, phỉ báng hoặc bôi nhọ; hoặc
 •  Cố ý giữ lại hoặc không tiết lộ thông tin mà BorderHub yêu cầu hoặc được yêu cầu đưa vào hoặc tiết lộ trên đơn đăng ký của chính phủ hoặc biểu mẫu khác của chính phủ hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cấu thành hành vi gian lận.

Vi phạm an ninh hệ thống hoặc mạng có thể dẫn đến trách nhiệm dân sự hoặc hình sự. BorderHub sẽ điều tra các sự việc có thể liên quan đến những vi phạm đó và có thể liên quan cũng như hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố những người dùng có liên quan đến những vi phạm đó.

5.3. Phản hồi và đệ trình.

Trong trường hợp, theo yêu cầu hoặc theo ý muốn của riêng bạn, bạn cung cấp cho BorderHub các nội dung gửi, phản hồi, ý tưởng, tài sản sáng tạo, đánh giá dịch vụ, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc các tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua mạng xã hội phương tiện truyền thông, qua thư bưu điện hoặc cách khác (gọi chung là “Bài gửi”), bạn đồng ý rằng BorderHub sẽ là chủ sở hữu độc quyền duy nhất của Bài gửi đó và BorderHub có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng bất kỳ Bài gửi nào mà bạn gửi bằng bất kỳ phương tiện nào. Bạn cũng đồng ý từ bỏ tất cả các quyền nhân thân liên quan đến Nội dung gửi đó.

 1. Phí dịch vụ

6.1. Phí dịch vụ.

BorderHub tính một số khoản phí nhất định đối với việc sử dụng Trang web và Dịch vụ được cung cấp (“Phí dịch vụ”). Tất cả Phí dịch vụ sẽ được quy định trên Trang web hoặc được thông báo trực tiếp cho bạn sau khi BorderHub đồng ý cung cấp Dịch vụ cho bạn. Bạn đồng ý rằng, bằng cách tiếp tục sử dụng Trang web và Dịch vụ sau khi được thông báo về Phí dịch vụ, bạn đồng ý với Phí dịch vụ cho Dịch vụ được truy cập. Bạn cũng đồng ý rằng Phí dịch vụ không được cung cấp dưới dạng xem xét cho bất kỳ hình thức tư vấn, dịch vụ hoặc đại diện nào liên quan đến nhập cư hoặc quyền công dân.

IRCC, USCIS hoặc các cơ quan khác tính phí cho việc nộp và xử lý các biểu mẫu khác nhau của chính phủ cũng như đơn xin thị thực (“Phí Chính phủ”). Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép tính phí dịch vụ đối với tất cả các Dịch vụ được cấp phép (“Phí dịch vụ bên ngoài”). Phí chính phủ và Phí dịch vụ bên ngoài tách biệt với Phí dịch vụ của chúng tôi và phải được thanh toán cho cơ quan chính phủ hiện hành tại thời điểm nộp đơn hoặc cho Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép hiện hành theo các điều khoản trong cam kết của bạn với Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép đó.

6.2. Thanh toán phí dịch vụ.

Khi bạn mua Dịch vụ có áp dụng Phí dịch vụ, bạn sẽ phải cung cấp cho BorderHub thẻ tín dụng hợp lệ, cập nhật hoặc thông tin thanh toán khác. Bạn ủy quyền cho BorderHub tính phí vào thẻ tín dụng của bạn hoặc các phương thức thanh toán khác đối với tất cả các Phí dịch vụ mà bạn phải chịu khi đến hạn và phải trả. Bạn có trách nhiệm duy trì thông tin thanh toán cập nhật. Nếu BorderHub không thể tính Phí dịch vụ cho bạn khi đến hạn vì thông tin thanh toán của bạn không chính xác hoặc không còn hợp lệ hoặc nếu BorderHub không nhận được khoản thanh toán của bạn khi đến hạn, BorderHub sẽ không có nghĩa vụ cung cấp Dịch vụ liên quan đến Phí dịch vụ và BorderHub đó sẽ được phép chấm dứt Thỏa thuận này và Tài khoản của bạn dưới đây. Việc chấm dứt hoặc hủy bỏ Thỏa thuận này sẽ không cho phép bạn hoàn lại tiền cho bất kỳ Dịch vụ nào được hoàn thành thay mặt bạn và theo đây, bạn giải phóng BorderHub khỏi mọi thiệt hại có thể xảy ra do việc chấm dứt Tài khoản của bạn và mọi mất quyền truy cập liên quan vào Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào .

6.3. Hoàn tiền/Tín dụng.

Trong trường hợp bạn chấm dứt Tài khoản của mình trước khi kết thúc thời hạn thanh toán hiện hành, mọi Phí dịch vụ hiện hành sẽ được hoàn trả theo tỷ lệ cho mỗi tháng còn nợ của chu kỳ thanh toán đó.

Nếu bạn cho rằng đã xảy ra lỗi thanh toán hoặc bạn không hài lòng với Dịch vụ, vui lòng liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn hoặc bằng cách gửi yêu cầu tới support@BorderHub.ai. BorderHub xem xét các yêu cầu hoàn tiền và tín dụng theo từng trường hợp cụ thể và bạn có thể được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi thông tin hoặc tài liệu bổ sung. Việc xác định xem có cấp khoản hoàn lại hoặc tín dụng hay không, ngoài khoản hoàn lại do lỗi thanh toán của BorderHub, sẽ được thực hiện theo quyết định riêng của BorderHub, với thiện chí và chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu hoàn lại tiền hoặc tín dụng .

 1. Quyền sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, hình minh họa, thiết kế, biểu tượng, ảnh chụp, phần mềm, chương trình, văn bản và các tài liệu khác là một phần của Trang web hoặc có thể truy cập thông qua Dịch vụ, ngoài Nội dung của Người dùng (gọi chung là “Nội dung BorderHub” ), là tài sản độc quyền duy nhất của BorderHub hoặc người cấp phép của BorderHub. Nội dung BorderHub chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại. Không có quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với bất kỳ Nội dung BorderHub nào được chuyển giao cho bạn theo Thỏa thuận này hoặc theo cách khác. Bạn không được sao chép (trừ khi được ghi chú rõ ràng trong Thỏa thuận này), xuất bản, truyền tải, phân phối, hiển thị, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh từ, bán hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bán hoặc khai thác nào dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ sản phẩm nào trong số đó. Nội dung BorderHub, Trang web hoặc bất kỳ phần mềm liên quan nào. Trang web và mọi phần mềm liên quan, bao gồm Logo BorderHub đều thuộc bản quyền của New Migrant Inc.

 1. 8. Bên thứ ba; Nội dung và dịch vụ của bên thứ ba

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các tham chiếu trên Trang web tới bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các cá nhân hoặc công ty và bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của các bên thứ ba đó, chỉ được cung cấp để tạo thuận tiện cho bạn. BorderHub không xác nhận, khuyến nghị, phê duyệt hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào liên quan đến bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Không giới hạn những điều đã nói ở trên, trong khi BorderHub thực hiện mọi nỗ lực hợp lý để xác minh Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép, BorderHub không đảm bảo mức độ dịch vụ được cung cấp bởi Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép đó và không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm nào về bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép nào có thể được tham chiếu trên Trang web, bao gồm cả việc bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép nào có được cấp phép, đủ điều kiện, có thẩm quyền hoặc có khả năng cung cấp tư vấn pháp lý đầy đủ về vấn đề cụ thể của bạn hay không. Bạn đồng ý rằng trách nhiệm duy nhất của bạn là xác minh giấy phép, sự công nhận và khả năng của bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép nào. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép nào, bạn phải liên hệ với BorderHub ngay lập tức và tránh liên hệ với bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép nào như vậy. 

BorderHub có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba. BorderHub không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên các trang web đó. Nếu bạn quyết định theo một liên kết đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi làm như vậy. BorderHub không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web nào của bên thứ ba. Vui lòng xem xét cẩn thận mọi chính sách và thông lệ của bên thứ ba như vậy và đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu chúng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, quan ngại hoặc thắc mắc liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba phải được chuyển đến bên thứ ba hiện hành.

 1. 9. Từ chối bảo hành

Trang web và Dịch vụ được BorderHub cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. BorderHub không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với Trang web, Dịch vụ, thông tin, nội dung hoặc tài liệu được cung cấp trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, BorderHub từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, không vi phạm và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. 
 
 Không giới hạn những điều đã nói ở trên, BorderHub không đảm bảo, tuyên bố hoặc bảo đảm rằng:

 1. việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ của bạn sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, không có vi rút hoặc tác hại hoặc không có lỗi; 

 

 1. mọi kết quả hoặc lợi ích cụ thể sẽ là kết quả của việc bạn sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ hoặc sự tham gia của bạn với bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sự chấp thuận cụ thể nào về bất kỳ quyền công dân, thị thực làm việc, thị thực du học, thị thực du lịch hoặc nhập cư khác cho phép làm gì;
   
 2. thông tin được cung cấp trên Trang web, thông qua Dịch vụ hoặc bởi bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép nào sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy; hoặc

 

 1. thông tin làm cơ sở cho Trang web hoặc Dịch vụ sẽ được cập nhật hoặc cập nhật.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đôi khi BorderHub có thể xóa hoặc ngừng hoạt động của Trang web hoặc Dịch vụ trong khoảng thời gian không xác định mà không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng BorderHub sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc đình chỉ dịch vụ đó. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ hoặc Trang web là do bạn tự chịu rủi ro.

Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng cả Trang web và Dịch vụ đều không nhằm mục đích truyền tải thông tin được cá nhân hóa hoặc đề xuất được cá nhân hóa dưới bất kỳ hình thức nào.

 1. 10. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ KHÔNG THEO LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG, CHO DÙ LÀ VIỆC LẠI (BAO GỒM SỰ CẨN THẬN), HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC CÁCH KHÁC, BORDERHUB, CÁC LIÊN KẾT CỦA NÓ VÀ NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC VÀ ĐẠI LÝ CỦA HỌ PHẢI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC ĐẠI LÝ BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HAY HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ HOẶC SỰ THAM GIA CỦA BẠN VỚI BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP PHÉP nào, BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN , THIỆT HẠI VỀ MẤT LỢI NHUẬN, MẤT TÍN HIỆU, MẤT DỮ LIỆU, ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ HOẶC LỖI MÁY TÍNH HOẶC TRỤC TRỤC, NGAY CẢ KHI BORDERHUB, CÁC LIÊN KẾT CỦA BORDERHUB HOẶC NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC VÀ ĐẠI LÝ TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN HOẶC NÊN BIẾT KHẢ NĂNG TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐÓ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ BORDERHUB KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO VƯỢT QUÁ SỐ PHÍ BẠN ĐÃ TRẢ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC DỊCH VỤ CỦA BẠN TRONG KHOẢNG SÁU THÁNG TRƯỚC NGÀY NÀY KHIẾU NẠI XUẤT HIỆN.

MỘT SỐ QUYỀN PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT SỐ THIỆT HẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ KHÔNG CÓ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG, CHO DÙ LÀ VIỆC LỖI (BAO GỒM SỰ CẨN THẬN), HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC HOẶC CÁCH KHÁC, BORDERHUB SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP PHÉP NÀO CUNG CẤP BỞI BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP PHÉP NÀO.

 1. 11. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và tránh gây tổn hại cho BorderHub, các chi nhánh của BorderHub cũng như các giám đốc, cán bộ và nhân viên tương ứng của họ trước mọi khiếu nại, thiệt hại, chi phí và chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm Thỏa thuận này, việc sử dụng Trang web hoặc Dịch vụ không đúng cách, vi phạm mọi điều khoản trong cam kết của bạn với bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép nào hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba. BorderHub sẽ có quyền tham gia bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào như vậy bằng chi phí của mình. Bạn không được giải quyết hoặc thương lượng bất kỳ khiếu nại nào dẫn đến trách nhiệm pháp lý hoặc áp đặt bất kỳ nghĩa vụ nào đối với BorderHub, về mặt tài chính hoặc mặt khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của BorderHub.

 1. 12. Dịch vụ Beta

Đôi khi, BorderHub có thể, theo quyết định riêng của mình và trong bất kỳ khả năng nào mà BorderHub cho là phù hợp, cung cấp cho bạn các phiên bản beta của bất kỳ phần nào của Trang web. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ beta nào như vậy là tùy ý bạn và rằng tất cả các dịch vụ beta đều nhằm mục đích đánh giá chứ không phải cho mục đích sử dụng sản xuất, không được hỗ trợ và có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp cho bạn trước khi sử dụng như vậy. Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng tất cả các nghĩa vụ của bạn cũng như tất cả các hạn chế và bảo lưu quyền khác như được quy định trong Thỏa thuận này sẽ áp dụng như nhau cho việc bạn sử dụng các dịch vụ beta đó trước khi chúng chính thức được đưa vào Trang web.

Bằng cách này, bạn sẽ phát hành BorderHub. khỏi mọi tổn hại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ beta.

 1. 13. Chấm dứt

Thỏa thuận này sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi và cho đến khi bị bạn hoặc BorderHub chấm dứt. Bạn có thể chấm dứt Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho BorderHub, qua email tới support@BorderHub.ai. BorderHub có thể chấm dứt Thỏa thuận này ngay lập tức có hoặc không có thông báo và/hoặc có thể từ chối bạn quyền truy cập vào Trang web hoặc Dịch vụ, theo quyết định riêng của BorderHub, trong trường hợp bạn vi phạm hoặc đe dọa vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này. Khi chấm dứt Thỏa thuận này, bạn phải ngừng sử dụng Trang web ngay lập tức.

 1. 14. Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài ràng buộc

Mọi mối lo ngại của khách hàng có thể được giải quyết nhanh chóng bằng cách liên hệ trực tiếp với người quản lý tài khoản của bạn hoặc gửi email tới support@BorderHub.ai. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các bên liên quan đến vấn đề được nêu ở đây, các bên đồng ý thực hiện những nỗ lực thiện chí để giải quyết tranh chấp đó một cách không chính thức.

Nếu tranh chấp không thể được giải quyết theo cách nêu trên, một trong hai bên có thể đưa tranh chấp ra trọng tài theo Quy tắc tố tụng trọng tài thương mại quốc tế của Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Vancouver (“VanIAC”). Các bên đồng ý rằng cơ quan chỉ định đối với tất cả các khiếu nại liên quan đến chủ đề của Thỏa thuận này sẽ là VanIAC và mọi hành động như vậy sẽ do VanIAC quản lý theo các quy tắc của nó. 

Các bên đồng ý rằng mỗi bên chỉ có thể đưa ra khiếu nại chống lại bên kia với tư cách cá nhân chứ không phải với tư cách là nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ thủ tục tố tụng tập thể hoặc đại diện nào, bao gồm cả trọng tài. 

Ngoài ra, trong trường hợp xảy ra tranh chấp với bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ được cấp phép nào liên quan đến Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của Trường Cao đẳng Tư vấn Nhập cư và Công dân ("Trường"), bạn có thể khiếu nại lên Trường thông qua trang web của họ (https:/ /college-ic.ca/), dưới tiêu đề “Nộp đơn khiếu nại” hoặc bằng cách gửi tới Trường theo địa chỉ nêu dưới đây: 

Trường Cao đẳng Tư vấn Nhập cư và Quốc tịch
 5500 Đường Dịch vụ Phía Bắc, Suite 1002
 Burlington TRÊN L7L 6W6
 Số điện thoại miễn phí: 1-877-836-7543

 1. 15. Các điều khoản khác

15.1. Đồng ý với Truyền thông Điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ BorderHub bằng điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà BorderHub cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email hoặc trên Trang web, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý rằng các thông tin liên lạc hoặc thỏa thuận đó phải bằng văn bản .

15.2. Phân công. Bạn không được chuyển nhượng các quyền của mình theo Thỏa thuận này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của BorderHub và mọi nỗ lực của bạn để làm như vậy sẽ vô hiệu.

15.3. Miễn trừ. Việc từ bỏ việc vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không có hiệu lực hoặc được hiểu là sự từ bỏ bất kỳ vi phạm nào khác hoặc vi phạm tiếp theo.

15.4. Tính tách rời. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì thì các điều khoản còn lại, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ mà không bị suy giảm hoặc vô hiệu dưới bất kỳ hình thức nào, và phần không thể thi hành sẽ bị hủy bỏ. được coi là bị tách khỏi Thỏa thuận này và quyết định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

15,5. Luật chi phối. Thỏa thuận này và mọi thỏa thuận riêng biệt theo đó chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn sẽ chịu sự điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của British Columbia, Canada.

15.6. Sống sót. Các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh theo Thỏa thuận này trước bất kỳ ngày chấm dứt hiện hành nào sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực sau khi Thỏa thuận này chấm dứt vì mọi mục đích.

15.7. Toàn bộ thỏa thuận. Thỏa thuận này, bao gồm Chính sách quyền riêng tư và mọi chính sách hoặc quy tắc hoạt động khác được BorderHub đăng trên Trang web hoặc liên quan đến Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên, thay thế mọi thỏa thuận, thông tin liên lạc và đề xuất trước đó hoặc hiện tại, cho dù bằng miệng hoặc bằng văn bản giữa bạn và chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi phiên bản trước của Thỏa thuận này).

15.8. Các bên còn đồng ý rằng bất kỳ sự mơ hồ nào trong việc giải thích Dịch vụ Thỏa thuận này sẽ không được coi là bất lợi cho bên soạn thảo.

 

viVI