Điều khoản dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ

 1. Giới thiệu

 

Các Điều khoản dịch vụ này (“ToS”) điều chỉnh mối quan hệ giữa New Emigrant Inc. d/b/a Border Hub (“BorderHub,” “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) và Nhà cung cấp dịch vụ (“bạn” hoặc “Nhà cung cấp dịch vụ” ) sử dụng nền tảng của chúng tôi để cung cấp dịch vụ cho người dùng nền tảng (“Khách hàng”) đang tìm kiếm thông tin liên quan đến người di cư mới và giới thiệu đến các nhà tư vấn nhập cư, luật sư và các nhà cung cấp dịch vụ khác (“Dịch vụ liên kết”). Bằng cách sử dụng hoặc truy cập trang web của chúng tôi hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi (gọi chung là “Nền tảng” của chúng tôi), bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. 

Việc bạn gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào, bao gồm cả thông tin cá nhân của bất kỳ Khách hàng nào, thông qua Nền tảng đều được điều chỉnh bởi Chính sách quyền riêng tư của BorderHub, các điều khoản trong đó được đưa vào các Điều khoản dịch vụ này bằng cách tham chiếu.

Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để biết những thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào Nền tảng sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào sẽ cấu thành sự chấp nhận những thay đổi đó.

 1. Truy cập và sử dụng trang web và dịch vụ

2.1. Dịch vụ cung cấp đăng ký và yêu cầu.

Nhà cung cấp dịch vụ phải trải qua quá trình sàng lọc và phỏng vấn với BorderHub trước khi được cấp quyền truy cập vào Nền tảng. BorderHub có quyền chấp nhận hoặc từ chối bất kỳ ứng dụng nào của Nhà cung cấp dịch vụ theo quyết định riêng của mình. Nhà cung cấp dịch vụ đồng ý rằng họ sẽ không gửi bất kỳ thông tin sai sự thật, sai lệch hoặc gây hiểu lầm nào cho BorderHub trong quá trình đó hoặc bất kỳ lúc nào sau đó.

 

Khi bạn tạo một tài khoản để sử dụng Nền tảng (“Tài khoản”). bạn tuyên bố và đảm bảo rằng thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi luôn chính xác, đầy đủ và cập nhật. Thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc lỗi thời có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản của bạn ngay lập tức. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn cho Tài khoản và mật khẩu của mình. Bạn đồng ý rằng chỉ chủ tài khoản và người dùng được ủy quyền mới được phép sử dụng Tài khoản và thừa nhận rằng tất cả các hoạt động hoặc hành động xảy ra trong Tài khoản của bạn là trách nhiệm của riêng bạn và bạn phải thông báo cho BorderHub ngay khi biết về bất kỳ vi phạm nào đối với Tài khoản của bạn. bảo mật hoặc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn.

2.2. Cấp giấy phép cho bạn.

Với điều kiện bạn tuân thủ đầy đủ các quy định của Điều khoản dịch vụ này, bạn được cấp giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, có thể hủy bỏ để chỉ sử dụng Nền tảng theo cách được BorderHub ủy quyền và dự định. Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong Điều khoản dịch vụ này đều được BorderHub bảo lưu. Nhà cung cấp dịch vụ đồng ý rằng đôi khi họ sẽ chỉ sử dụng Nền tảng theo tất cả các quy tắc và chính sách do BorderHub đặt ra. Việc bán lại hoặc phân phối quyền truy cập vào Nền tảng, bất kỳ phần nào của Nền tảng hoặc bất kỳ tài liệu nào được cung cấp thông qua Nền tảng mà không có sự đồng ý rõ ràng bằng văn bản của BorderHub đều bị nghiêm cấm.

2.3. Phản hồi và đệ trình.

Trong trường hợp, theo yêu cầu hoặc theo ý muốn của riêng bạn, bạn cung cấp cho BorderHub các nội dung gửi, phản hồi, ý tưởng, tài sản sáng tạo, đánh giá dịch vụ, đề xuất, đề xuất, kế hoạch hoặc các tài liệu khác, cho dù trực tuyến, qua email, qua mạng xã hội phương tiện truyền thông, qua thư bưu điện hoặc cách khác (gọi chung là “Bài gửi”), bạn đồng ý rằng BorderHub sẽ là chủ sở hữu độc quyền duy nhất của Bài gửi đó và BorderHub có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và sử dụng bất kỳ Bài gửi nào mà bạn gửi bằng bất kỳ phương tiện nào. Bạn cũng đồng ý từ bỏ tất cả các quyền nhân thân liên quan đến Nội dung gửi đó.

 1. Điều khoản thanh toán

 

3.1. Phí nền tảng và giao dịch

 

BorderHub có thể tính phí nền tảng trực tiếp cho việc sử dụng Nền tảng (“Phí nền tảng”) và có thể hạn chế quyền truy cập vào các dịch vụ hoặc tính năng của Nền tảng nếu không thanh toán. Nhà cung cấp dịch vụ có thể được yêu cầu ký thỏa thuận chia sẻ doanh thu với BorderHub trước khi đăng ký tài khoản và các thỏa thuận này có thể có các điều khoản thanh toán cụ thể (cùng với Phí nền tảng, “Phí giao dịch”). Trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên, việc thanh toán tất cả Phí giao dịch sẽ đến hạn ngay lập tức tại thời điểm giao dịch. Trong trường hợp bạn chấm dứt Tài khoản của mình trước khi kết thúc thời hạn thanh toán hiện hành, mọi Phí nền tảng hiện hành sẽ được hoàn trả trên cơ sở chia theo tỷ lệ cho mỗi tháng còn nợ của chu kỳ thanh toán đó.

3.2. Thanh toán phí nền tảng và giao dịch.

Trước khi mua bất kỳ dịch vụ hoặc tài khoản nào áp dụng Phí giao dịch, bạn sẽ phải cung cấp cho BorderHub thẻ tín dụng hợp lệ, cập nhật hoặc thông tin thanh toán khác. Bạn ủy quyền cho BorderHub tính phí vào thẻ tín dụng của bạn hoặc các phương thức thanh toán khác đối với tất cả các Phí giao dịch mà bạn phải chịu khi đến hạn và phải trả. Bạn có trách nhiệm duy trì thông tin thanh toán cập nhật. Nếu BorderHub không thể tính phí bất kỳ Phí giao dịch nào cho bạn khi đến hạn do thông tin thanh toán của bạn không chính xác hoặc không còn hiệu lực hoặc nếu BorderHub không nhận được khoản thanh toán của bạn khi đến hạn, BorderHub sẽ không có nghĩa vụ cung cấp bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến các Phí giao dịch đó và BorderHub sẽ được phép chấm dứt Tài khoản của bạn và thu hồi mọi quyền truy cập vào Nền tảng. Việc chấm dứt hoặc hủy bỏ Tài khoản của bạn sẽ không cho phép bạn được hoàn lại tiền cho bất kỳ dịch vụ nào được hoàn thành thay mặt bạn và theo đây bạn giải phóng BorderHub khỏi mọi thiệt hại hoặc tổn thất do việc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền tảng vì lý do không thanh toán Phí giao dịch .

 1. Tuyên bố và Thỏa thuận của Nhà cung cấp Dịch vụ

 

4.1. Đại diện của Nhà cung cấp dịch vụ

 

Nhà cung cấp dịch vụ tuyên bố với BorderHub rằng họ có đủ năng lực, kỹ năng, chứng nhận và trạng thái cấp phép chuyên nghiệp cần thiết để thực hiện Dịch vụ liên kết.

 

 

4.2 Thỏa thuận của Nhà cung cấp dịch vụ

 

Nhà cung cấp dịch vụ cam kết rằng họ sẽ:

 1. luôn thực hiện Dịch vụ liên kết tuân thủ tất cả các luật, quy định, quy tắc hiện hành và các tiêu chuẩn ngành hợp lý;
 2. không thực hiện bất kỳ Dịch vụ liên kết nào ngoài phạm vi phạm vi hoặc khả năng chuyên môn của Nhà cung cấp dịch vụ;
 3. duy trì các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất trong khi giao dịch với tất cả các Khách hàng, nhân viên, nhân viên và những người khác đang kinh doanh với BorderHub một cách lịch sự và chuyên nghiệp; 
 4. thông báo ngay cho BorderHub trong trường hợp Nhà cung cấp dịch vụ phải chịu bất kỳ thủ tục kỷ luật nào hoặc sự kiện khác ảnh hưởng đến khả năng của Nhà cung cấp dịch vụ trong việc thực hiện Dịch vụ liên kết hoặc trạng thái cấp phép hiện hành;
 5. không sử dụng Nền tảng: (i) cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào; (ii) lôi kéo người khác thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật nào; (iii) vi phạm bất kỳ quy định, quy tắc, luật hoặc pháp lệnh địa phương, liên bang, tỉnh hoặc quốc tế nào; (iv) xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (v) gửi thông tin sai lệch hoặc gây nhầm lẫn; (vi) tải lên hoặc truyền vi-rút hoặc bất kỳ loại mã độc hại nào khác sẽ hoặc có thể được sử dụng theo bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng hoặc hoạt động của Nền tảng hoặc của bất kỳ trang web liên quan nào; (vii) để thu thập hoặc theo dõi thông tin cá nhân của người khác; (viii) để gửi thư rác, lừa đảo, pharm, lấy cớ, thu thập thông tin, thu thập thông tin hoặc thu thập thông tin; (ix) vì bất kỳ mục đích tục tĩu hoặc vô đạo đức nào; (x) truyền bất kỳ loại sâu, vi-rút hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hoại; (xi) để giải mã, dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc khám phá mã nguồn của bất kỳ Nền tảng nào; hoặc (xii) để can thiệp hoặc phá hoại các tính năng bảo mật của Nền tảng hoặc bất kỳ trang web liên quan nào; Và
 6. không ngụ ý sai bất kỳ sự tài trợ hoặc liên kết nào với BorderHub.

 

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả tài liệu, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, hình minh họa, thiết kế, biểu tượng, ảnh chụp, phần mềm, chương trình, văn bản và các tài liệu khác là một phần của Trang web hoặc có thể truy cập thông qua Dịch vụ, ngoại trừ nội dung do người dùng Nền tảng tạo ra (gọi chung là , “Nội dung BorderHub”), là tài sản của BorderHub hoặc người cấp phép của BorderHub. Không có quyền, quyền sở hữu hoặc lợi ích nào đối với bất kỳ Nội dung BorderHub nào được chuyển giao cho bạn bằng Điều khoản dịch vụ này hoặc bằng cách khác. Bạn không được sao chép (trừ khi được ghi chú rõ ràng trong các Điều khoản dịch vụ này), xuất bản, truyền tải, phân phối, hiển thị, sửa đổi, tạo tác phẩm phái sinh từ, bán hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động bán hoặc khai thác nào dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần, bất kỳ nội dung nào trong số đó. Nội dung BorderHub. Trang web và mọi phần mềm liên quan, bao gồm Logo BorderHub đều thuộc bản quyền của New Migrant Inc.

 1. 6. Mô tả Dịch vụ; Không liên kết với các cơ quan chính phủ

BorderHub không được liên kết hoặc xác nhận bởi Cơ quan Nhập cư Tị nạn và Quốc tịch Canada (“IRCC”) hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ Canada nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả thông tin được cung cấp thông qua Nền tảng chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nhằm mục đích truyền đạt thông tin hoặc lời khuyên về quyền công dân hoặc nhập cư và BorderHub từ chối rõ ràng mọi tuyên bố hoặc bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy, tiền tệ hoặc tính phù hợp của nó. Cho bất kỳ mục đích nào.

BORDERHUB KHÔNG PHẢI LÀ CÔNG TY LUẬT HOẶC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI THAY THẾ CHO LỜI KHUYÊN CỦA ĐẠI DIỆN ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ CÁC DỊCH VỤ CỦA NÓ KHÔNG ĐƯỢC NHỎ GỌI VỚI BẤT KỲ LOẠI LỜI KHUYÊN CHUYÊN NGHIỆP HOẶC PHÁP LÝ NÀO.

 1. 7. Chấm dứt

 

Một trong hai bên có thể chấm dứt mối quan hệ hợp đồng giữa các bên (“Mối quan hệ nền tảng”) bằng cách cung cấp cho bên kia thông báo bằng văn bản trước 30 ngày.  
 
 BorderHub có thể chấm dứt Mối quan hệ nền tảng bất cứ lúc nào nếu, theo quyết định riêng của mình, hành động hợp lý, BorderHub cho rằng bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này. Trong trường hợp Mối quan hệ với Nền tảng bị chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, BorderHub có thể thu hồi ngay quyền truy cập của bạn vào Nền tảng và tất cả Phí giao dịch còn tồn đọng sẽ đến hạn và phải trả ngay lập tức.

 1. 8. Không gian lận

Trong thời hạn của Mối quan hệ nền tảng và trong khoảng thời gian một (1) năm sau khi chấm dứt, vì bất kỳ lý do gì, bạn đồng ý không cố gắng phá vỡ, tránh hoặc bỏ qua BorderHub trực tiếp hoặc gián tiếp để tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với bất kỳ Khách hàng nào , hoặc cá nhân, công ty, đối tác, tổ chức khác sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ này hoặc bất kỳ thỏa thuận phụ trợ nào giữa các bên.

 1. 9. Dịch vụ Beta

Đôi khi, BorderHub có thể, theo quyết định riêng của mình và trong bất kỳ khả năng nào mà nó thấy phù hợp, cung cấp các phiên bản beta của bất kỳ phần nào của Nền tảng cho bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ beta nào như vậy là tùy ý bạn và rằng tất cả các dịch vụ beta đều nhằm mục đích đánh giá chứ không phải cho mục đích sử dụng sản xuất, không được hỗ trợ và có thể phải tuân theo các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp cho bạn trước khi sử dụng như vậy. Bạn thừa nhận và đồng ý thêm rằng tất cả các nghĩa vụ của bạn cũng như tất cả các hạn chế và bảo lưu quyền khác như được quy định trong các Điều khoản dịch vụ này sẽ áp dụng như nhau cho việc bạn sử dụng các dịch vụ beta đó trước khi chúng được áp dụng chính thức vào Nền tảng.

Bằng cách này, bạn sẽ phát hành BorderHub. khỏi mọi tổn hại hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ beta.

 

 

 1. Bảo mật
 1. Sự định nghĩa

 

Vì mục đích của Mục 10 này, “Thông tin bí mật” nghĩa là tất cả thông tin (dù bằng lời nói, văn bản hay điện tử) liên quan đến doanh nghiệp, Khách hàng, nhà cung cấp, công nghệ, nhân sự, tiếp thị, tài chính, phương pháp, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên tiết lộ thông tin đó (“Bên tiết lộ”), và bao gồm, liên bí danh, thông tin cá nhân nhận được từ Khách hàng, thông tin bí mật nhận được từ bên thứ ba, bí quyết, sở hữu trí tuệ, thiết kế và công thức, nhưng không bao gồm bất kỳ thông tin nào (i) thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên nhận Thông tin bí mật đó ("Người nhận" ) trước khi nhận được thông tin từ Bên tiết lộ thông tin; (ii) được bên thứ ba cung cấp một cách thiện chí cho Người nhận mà không vi phạm bất kỳ quyền nào của Bên tiết lộ hoặc bất kỳ bên nào khác; (iii) thường có sẵn hoặc có thể được công chúng truy cập mà không phải do lỗi của Người nhận và/hoặc bất kỳ ai thay mặt họ; (iv) được Người nhận phát triển mà không sử dụng Thông tin mật; hoặc (v) được yêu cầu tiết lộ bởi Người nhận theo luật bắt buộc, với điều kiện Người nhận phải thông báo kịp thời cho Bên tiết lộ bằng văn bản về yêu cầu đó trước khi tiết lộ (trong phạm vi được luật hiện hành cho phép).

 

10.2. Bảo mật

 

Mỗi bên cam kết luôn giữ bí mật và tin cậy tất cả Thông tin bí mật trong suốt thời hạn của Mối quan hệ nền tảng và sau khi chấm dứt Mối quan hệ nền tảng vì bất kỳ lý do gì, đồng thời sẽ thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa cần thiết hoặc thận trọng chống lại việc tiết lộ trái phép Thông tin bí mật Thông tin. Không bên nào được phép trực tiếp hoặc gián tiếp tiết lộ, cho phép truy cập, truyền hoặc chuyển bất kỳ Thông tin bí mật nào cho bên thứ ba, cũng không được sao chép hay sao chép bất kỳ Thông tin bí mật nào ngoại trừ nhân viên và chuyên gia tư vấn của mình, những người bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật không kém nghiêm ngặt hơn những người có trong tài liệu này, đã được biết về các nghĩa vụ được đặt ra trong tài liệu này.

 

10.3. Xử lí dữ liệu.

 

Bất kể những điều đã nói ở trên, Nhà cung cấp dịch vụ phải có được tất cả sự đồng ý cần thiết theo luật hiện hành (trong phạm vi được yêu cầu) từ Khách hàng đối với việc xử lý Thông tin bí mật cá nhân thông qua việc họ sử dụng Nền tảng và hiệu suất của Dịch vụ liên kết (trong phạm vi mà Dịch vụ liên kết đó liên quan đến việc gửi hoặc nhận thông tin đó thông qua Nền tảng). Với điều kiện là, trừ khi được cung cấp hướng dẫn bằng văn bản liên quan đến luật, quy tắc hoặc chỉ thị bảo vệ dữ liệu hoặc chuyển giao dữ liệu cụ thể của Nhà cung cấp dịch vụ, các bên đồng ý rằng BorderHub sẽ chỉ chịu trách nhiệm tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu của Canada.

 

10.4. Bảo vệ

 

Mặc dù BorderHub cố gắng sử dụng các phương tiện hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ tất cả Thông tin bí mật, Nhà cung cấp dịch vụ thừa nhận và đồng ý rằng không có phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%, và do đó, BorderHub không đảm bảo về tính bảo mật tuyệt đối của Nền tảng.

 

10,5. Lưu giữ thông tin

 

BorderHub không đảm bảo về thời gian lưu giữ bất kỳ thông tin nào được lưu trữ trong Tài khoản của bạn và có quyền xóa thông tin đó bất cứ lúc nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm duy trì bản sao lưu đầy đủ các thông tin đó.

 1. Từ chối bảo hành

Nền tảng được BorderHub cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “có sẵn”. BorderHub không tuyên bố hay bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, đối với Nền tảng, hiệu suất của nó hoặc thông tin, nội dung hoặc tài liệu được cung cấp thông qua Nền tảng. Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, BorderHub từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, không vi phạm và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. 
 
 Không giới hạn những điều đã nói ở trên, BorderHub không đảm bảo, tuyên bố hoặc bảo đảm rằng:

 1. việc sử dụng Nền tảng của bạn sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn, không có vi rút hoặc tác hại hoặc không có lỗi; 

 

 1. mọi kết quả hoặc lợi ích cụ thể sẽ là kết quả của việc bạn sử dụng Nền tảng hoặc sự tham gia của bạn với BorderHub, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ kết quả kinh doanh cụ thể nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ giới thiệu khách hàng, doanh thu hoặc lợi nhuận ở cấp độ cụ thể nào;
   
 2. thông tin được cung cấp trên Nền tảng sẽ chính xác hoặc đáng tin cậy; hoặc

 

 1. thông tin mà Nền tảng dựa trên sẽ được cập nhật hoặc cập nhật.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng đôi khi BorderHub có thể xóa hoặc ngừng hoạt động của Nền tảng trong khoảng thời gian không xác định mà không cần thông báo. Bạn đồng ý rằng BorderHub sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc đình chỉ dịch vụ đó. Bạn đồng ý rõ ràng rằng việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng Nền tảng là rủi ro duy nhất của cả bạn và khách hàng của bạn.

 1. Trang web của bên thứ ba

BorderHub có thể cung cấp liên kết đến các trang web của bên thứ ba. BorderHub không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên các trang web đó. Nếu bạn quyết định theo một liên kết đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào, bạn hoàn toàn chịu rủi ro khi làm như vậy. BorderHub không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn hại hoặc thiệt hại nào liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web nào của bên thứ ba. Vui lòng xem xét cẩn thận mọi chính sách và thông lệ của bên thứ ba như vậy và đảm bảo bạn hoàn toàn hiểu chúng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Khiếu nại, khiếu nại, quan ngại hoặc thắc mắc liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba phải được chuyển đến bên thứ ba hiện hành.

 1. 13. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ KHÔNG THEO LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG, CHO DÙ LÀ VIỆC LẠI (BAO GỒM SỰ CẨN THẬN), HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT HOẶC CÁCH KHÁC, BORDERHUB, CÁC LIÊN KẾT CỦA NÓ VÀ NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, VIÊN CHỨC VÀ ĐẠI LÝ CỦA HỌ PHẢI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN HOẶC ĐẠI LÝ BẤT KỲ NGƯỜI KHÁC ĐỐI VỚI BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HAY DO HẬU QUẢ NÀO PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG NỀN TẢNG, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN bị mất, MẤT TÍN THÀNH, MẤT VỀ DỮ LIỆU, ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA KẾT QUẢ HOẶC LỖI HOẶC TRỤC SỐ MÁY TÍNH, NGAY CẢ KHI BORDERHUB, CÁC LIÊN KẾT CỦA BORDERHUB HOẶC NHÂN VIÊN, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ VÀ ĐẠI LÝ TƯƠNG ỨNG CỦA HUB ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN HOẶC NÊN BIẾT VỀ KHẢ NĂNG VỀ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI ĐÓ. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP SẼ BORDERHUB KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO VƯỢT QUÁ PHÍ GIAO DỊCH MÀ BẠN ĐÃ TRẢ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG NỀN TẢNG TRONG KHOẢNG SÁU THÁNG TRƯỚC NGÀY NÀY KHIẾU NẠI PHÁT SINH.

MỘT SỐ QUYỀN PHÁP LÝ KHÔNG CHO PHÉP GIỚI HẠN ĐỐI VỚI CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN MỘT SỐ THIỆT HẠI. NẾU CÁC LUẬT NÀY ÁP DỤNG CHO BẠN, MỘT SỐ HOẶC TẤT CẢ CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM, LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN VÀ BẠN CÓ THỂ CÓ CÁC QUYỀN BỔ SUNG.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP VÀ KHÔNG CÓ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ HOẶC CÔNG BẰNG, CHO DÙ LÀ VIỆC LỖI (BAO GỒM SỰ CẨN THẬN), HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM TÚC HOẶC CÁCH KHÁC, BORDERHUB SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN, LIÊN KẾT HOẶC CỔ ĐÔNG CỦA BORDERHUB.

 1. 14. Bồi thường

 

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho BorderHub, các chi nhánh của nó cũng như các giám đốc, cán bộ và nhân viên tương ứng của họ không bị tổn hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, thiệt hại, chi phí và chi phí phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này, việc thực hiện cẩu thả bất kỳ Dịch vụ liên kết nào thay mặt cho Khách hàng, việc bạn sử dụng Nền tảng không đúng cách hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc vi phạm quyền của bên thứ ba. BorderHub sẽ có quyền tham gia bảo vệ bất kỳ khiếu nại nào như vậy bằng chi phí của mình. Bạn không được giải quyết hoặc thương lượng bất kỳ khiếu nại nào dẫn đến trách nhiệm pháp lý hoặc áp đặt bất kỳ nghĩa vụ nào đối với BorderHub, về mặt tài chính hoặc mặt khác mà không có sự đồng ý bằng văn bản của BorderHub. 

 

 

 

 1. 15. Giải quyết tranh chấp

Chúng tôi tin rằng các mối lo ngại có thể được giải quyết nhanh chóng bằng cách liên hệ trực tiếp với người quản lý tài khoản của bạn hoặc gửi email tới support@BorderHub.ai. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp giữa các bên liên quan đến vấn đề được nêu ở đây, các bên đồng ý thực hiện những nỗ lực thiện chí để giải quyết tranh chấp đó một cách không chính thức.

Nếu tranh chấp không thể được giải quyết theo cách nêu trên, một trong hai bên có thể đưa tranh chấp ra trọng tài theo Quy tắc tố tụng trọng tài thương mại quốc tế của Trung tâm trọng tài thương mại quốc tế Vancouver (“VanIAC”). Các bên đồng ý rằng cơ quan chỉ định đối với tất cả các khiếu nại liên quan đến chủ đề của Điều khoản dịch vụ này sẽ là VanIAC và mọi hành động như vậy sẽ do VanIAC quản lý theo các quy tắc của nó. 

Các bên đồng ý rằng mỗi bên chỉ có thể đưa ra khiếu nại chống lại bên kia với tư cách cá nhân chứ không phải với tư cách là nguyên đơn hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ thủ tục tố tụng tập thể hoặc đại diện nào, bao gồm cả trọng tài. 

 1. 16. Các điều khoản khác

16.1. Đồng ý với Truyền thông Điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc từ BorderHub bằng điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà BorderHub cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email hoặc qua Nền tảng, đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý rằng các thông tin liên lạc hoặc thỏa thuận đó phải bằng văn bản .

16.2. Phân công. Bạn không được chuyển nhượng các quyền của mình theo các Điều khoản này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của BorderHub và mọi nỗ lực của bạn để làm như vậy sẽ vô hiệu.

16.3. Miễn trừ. Việc từ bỏ hành vi vi phạm bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản dịch vụ này sẽ không có hiệu lực hoặc được hiểu là sự từ bỏ bất kỳ hành vi vi phạm nào khác hoặc vi phạm tiếp theo.

16.4. Tính tách rời. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản dịch vụ này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì thì các điều khoản còn lại, trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ mà không bị suy giảm hoặc vô hiệu dưới bất kỳ hình thức nào, và phần không thể thi hành sẽ bị hủy bỏ. được coi là bị loại bỏ khỏi Điều khoản dịch vụ này và việc xác định đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại nào khác.

16,5. Luật chi phối. Điều khoản dịch vụ này và mọi thỏa thuận riêng biệt theo đó chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ Dịch vụ nào sẽ chịu sự điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của British Columbia, Canada.

16.6. Sống sót. Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên phát sinh theo Điều khoản dịch vụ này trước bất kỳ ngày chấm dứt hiện hành nào sẽ vẫn tiếp tục tồn tại sau khi chấm dứt Mối quan hệ nền tảng cho tất cả các mục đích.

16.7. Toàn bộ thỏa thuận. Điều khoản dịch vụ này, bao gồm tất cả các thỏa thuận được đề cập và kết hợp ở đây, nêu ra toàn bộ sự hiểu biết và thỏa thuận giữa bạn và BorderHub, đồng thời thay thế bất kỳ và tất cả các thỏa thuận hoặc hiểu biết bằng miệng hoặc bằng văn bản khác giữa các bên (bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi phiên bản trước đó của các Điều khoản dịch vụ này).

 1. 17. Bất khả kháng

 

Không bên nào phải chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thất bại hoặc chậm trễ trong việc thực hiện theo các ĐKDV này, do những nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của họ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiên tai, chiến tranh, khủng bố, bất ổn dân sự, tranh chấp lao động, thiên tai hoặc bất kỳ thế lực nào khác sự kiện bất khả kháng, với điều kiện là bên đó đã có những nỗ lực hợp lý để giảm thiểu ảnh hưởng của sự kiện bất khả kháng đó đến việc thực hiện nghĩa vụ đó.

 

 1. 18. Thông báo

 

Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc nào khác được các ĐKDV này yêu cầu hoặc cho phép đều phải bằng văn bản và được coi là được gửi khi được gửi trực tiếp hoặc qua email cho các bên theo địa chỉ được cung cấp trong quá trình đăng ký hoặc được cập nhật bởi một trong hai bên tùy từng thời điểm.

 

 1. 19. Mối quan hệ của các bên

 

Không có nội dung nào trong Điều khoản dịch vụ này được hiểu là tạo ra mối quan hệ hợp tác, liên doanh, đại lý hoặc việc làm giữa BorderHub và Nhà cung cấp dịch vụ. Nhà cung cấp dịch vụ là nhà thầu độc lập và không phải là nhân viên, đại lý hoặc đại diện của BorderHub. Nhà cung cấp dịch vụ sẽ không có quyền ràng buộc BorderHub dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Bằng cách sử dụng hoặc truy cập nền tảng BorderHub, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản dịch vụ này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong Điều khoản dịch vụ này, bạn không được sử dụng hoặc truy cập nền tảng BorderHub.

viVI